فایلهای دامپ تیونینگ و ریمپ خودروهای ایرانی

فایلهای دامپ تیونینگ و ریمپ خودروهای ایرانی

فایلهای دامپ تیونینگ و ریمپ خودروهای ایرانی

جامعترین پک فایل تیونینگ و ریمپ که هیچ جا پیدا نمیکنید!

برای هر فایل باید 25000 تومان هزینه کنید 

اما 243 فایل به ارزش 7000000 تومان را فقط و فقط در یک پکیج با قیمت باور نکردنی !!!!!

       !!!!!!!!!!! فقط 10000 تومان !!!!!!!!!!!

لیست خودروها در ادامه آمده است 

تمامی فایلها تست شده و صد در صد سالم هستند

 

ریمپ

حذف سنسور اکسیژن دوم

حذف کات آف

تغییر دمای فن

و....

برای تمای خودروهای داخلی 

 

 

 

 

 206_CBM_1Sensor

 

206_CBME4

206_CEF_CBM_E4(Fix)

206_CEF_CBM_E4

206_CGT_CIM(Fix)

206_CGT_CIM

206_CIM_E4(CGE)(IK00389380_A)

206_CIM_E4(CGE)(IK00389380_B)

206_CIM_E4(CGE)(IK00501080_A)

206_CIM_E4(CGE)(IK00501080_B)

206_TU3_CBM_(CGE)Noflash(Fix)

206_TU3_CBM_(CGE)Noflash

206_TU5_CBM_(CEJ)

206_TU5_CBM_(CGE)Noflash(Fix)

206_TU5_CBM_(CGE)Noflash

405(Immo)_Bifuel

405(Immo)_Petrol

405(NoImmo)_Petrol

405_Bifuel(CBR)_PTP_CIM(Fix)

405_Bifuel(CBR)_PTP_CIM

405_Bifuel(IAX7E212)(CB1)

405_Bifuel(IAX7E214)(CB1)

405_CNG

405_Petrol(CEE)_CIME4

405_Petrol(CEE)_TU5_CIME4

405_Petrol(CEJ)_PTP_CIME4

405_Petrol(CGE)_CIME4

405_Petrol(CIR)_EF7

405_Petrol(CRC)_TU5

405_Petrol(SLX)_TU5

405_Petrol_XU7(CGE)_CIME4

405_PetrolTU5(CEF)_PTP_CIME4

405_PetrolTU5(CGE)_CIME4

405_PetrolXU7(CEF)_PTP_CIME4

405_TU5_PTP_CIME4(CGE)Noflash

405_TU5_PTP_Fix_(CGE)Noflash

405_XU7_CIME4_(CGE)Noflash

405_XU7_PTP_(CEF)

405_XU7_PTP_CIME4(CGE)Noflash

Arisan_Bifuel(CBR)

Mazda_Bifuel_B42MLNH2

Mazda_Bifuel_BD2MLNH3

Mazda_Cara_CIME4_(CGE)Noflash

Mazda_Cara_Petrol_CGE_CIME4

Mazda_Petrol_CBR_CIME4(New)

Mazda_Petrol_CBR_CIME4

Mazda2000_Bifuel_CA4

Mazda2000_CA3

Mazda2000_Petrol_CA4(BB2MLNH4)

Mazda2000_Petrol_CA4(New)

Mazda2000_Petrol_CA4

Mazda2000_Petrol_CIM_E4

Mazda2000_Petrol_CIM2_E4

PARS(CIM_E2)

PARS(CIM_E4)

PARS(CIM_E4)_Petrol(CEE)

PARS(CIM_E4)_Petrol(CEE)TU5

PARS(CIM_E4)_Petrol(CEF)

PARS(CIM_E4)_Petrol(CGE)

PARS(CIM_E4)_Petrol(CGX)

PARS(CIM_E4)_Petrol_TU5_CBME4

PARS(CIM_E4)_Petrol_TU5_CE4

PARS(CIM_E4)_Petrol_TU5_CEJ

PARS(CIM_E4)_PetrolTU5(CGE)

PARS(CIME4)_PetrolTU5(CGE)Fix

Pars(Immo)_Bifuel(CA4)

Pars(Immo)_Bifuel(CBE)

Pars(Immo)_Bifuel(IAX7E222)

Pars(Immo)_Bifuel

Pars(Immo)_Petrol

Pars(NoImmo)_Petrol

Pars_CNG

PARS_EF7(CIM_E4)_Petrol(CGE)

PARS_ELX_2000_(CGE)Noflash

Pars_Petrol+CNG

PARS_TU5_(CGE)Noflash

PARS_TU5_CBM_(CGE)Noflash(95)

PARS_TU5_CBM_(CGE)Noflash

PARS_XUM(CIM_E4)_Petrol(CGE)

Paykan_Vanet(CIM)

Paykan_Vanet(CIR)

Paykan_Vanet(CIR)E4

Paykan_Vanet(CIY)

Paykan_Vanet(Immo)

Paykan_Vanet(NoImmo)

Paykan_Vanet_Bifuel(CA4)

Paykan_Vanet_Bifuel_CIME4

Paykan_Vanet_Petrol(CGE)_CIME4

Peykan_Vanet(NoImmo)PKE2GNM1

Pride(HP2)_Petrol

Pride(Immo)_Bifuel

Pride(Immo)_Petrol

Pride(NoImmo)_Petrol(2FAN)

Pride(NoImmo)_Petrol(6ANMCK01)

Pride(NoImmo)_Petrol(CI1)

Pride(NoImmo)_Petrol

Pride_Bifuel(CB6)

Pride_Bifuel(CB7)(SC800PM1)

Pride_Bifuel(CB7)(SC800PM2)

Pride_Bifuel(CB7)

Pride_Bifuel(SC400PM1)

Pride_Bifuel(XC80MP01)(CA2)

Pride_Bifuel(XC80MP02)(CA5)

Pride_Bifuel(XC80MP03)(CA5)

Pride_Bifuel(XC80MP04)(CA5)

Pride_Bifuel_CAN(CA6)

Pride_Bifuel_CAN_FIX(CA6)

Pride_Bifuel_CAN_FIX1(CA6)

Pride_Bifuel_CIM(CA6)

Pride_Bifuel_ICU2(CA2)

Pride_Petrol(BifuelECU)

Pride_Petrol(BifuelECU_CA2)

Pride_Petrol(CR3)(082SUMC1)

Pride_Petrol(CR3)(082SUMC2)

Pride_Petrol(CR3)(082SUMC4)

Pride_Petrol(CR3)

Pride_Petrol(CR3_New)

Pride_Petrol_(CGE)Noflash

Pride_Petrol_CI6(8AIMCK01)

Pride_Petrol_CIM(IC03SU10)

Pride_Petrol_Euro4(C03SU4C2)

Pride_Petrol_Euro4(C05SU4C1)

Pride_Petrol_Euro4(C05SU4C2)

Pride_Petrol_Euro4(CGE)

Pride_Vanet(C05SV4C1)

Pride_Vanet_Petrol(CGE)

Pride_Vanet_Petrol(CGE)Noflash

Pride_Vanet_Petrol_E4

PridePetrol_BifuelECU(FanFix)

RD(NoImmo)_Petrol

Roa(Immo)_Bifuel

Roa(Immo)_Petrol

Roa(NoImmo)_Petrol(N1)

Roa(NoImmo)_Petrol

Roa_Bifuel(CBE)

Roa_Bifuel(IAR7E204)

Roa_CNG

Roa_Petrol+CNG

Runna_CBM_1Sensor

Runna_CBME4(Fix)

Runna_CBME4

Runna_CIM_E4(CGE)CBM

Runna_CIM_E4(CGE)New

Runna_CR2

Runna_TU3_CBM_(CGE)Noflash(Fix)

Runna_TU3_CBM_(CGE)Noflash

Runna_TU5_CBM_(CGE)Noflash(Fix)

Runna_TU5_CBM_(CGE)Noflash

Samand(CEE)_XU7_CBME4(Old)

Samand(CEE)_XU7_CBME4

Samand(CEJ)_XU7_CBME4

Samand(CIM_E4)_Petrol_XU7_CE4

Samand(Immo)_Bifuel

Samand(Immo)_Petrol

Samand(NoImmo)_Petrol

Samand_CBM_E4(CGE)Noflash

Samand_CNG(Reilmed)

Samand_CNG

Samand_EF7(CGE)(C05EPAS1)

Samand_EF7(CGE)(YG20240135)(Fix)

Samand_EF7(CGE)(YG20240135)

Samand_EF7(CGE)CBM

Samand_EF7_(CGE)Noflash(Fix)

Samand_EF7_(CGE)Noflash

Samand_EF7_CBM(CBR)

Samand_EF7_CBM(CBR)Fix

Samand_EF7_CBM(CBR)Fix1

Samand_EF7_Petrol(C05ECAS1)

Samand_EF7_Petrol(C05EE4C1)

Samand_EF7_Petrol(C05EPAS1)

Samand_EF7_Petrol(CGE)(Fix)

Samand_EF7_Petrol(CIM)CGE

Samand_EF7_Petrol(CIM)E4(Fix)

Samand_EF7_Petrol(CIM)E4

Samand_EF7_Petrol(CIU)(Fix)

Samand_EF7_Petrol(CIU)

Samand_EF7_Petrol(Fix)

Samand_EF7_Petrol(G05)

Samand_EF7_Petrol(G08)

Samand_EF7_Petrol(G09)

Samand_EF7_Petrol(Rip)

Samand_EF7_Petrol(YG20240135)

Samand_EF7_Ptrl(CGE)(C05ECAS1)

Samand_MicroHybrid(CA2Petrol)

Samand_Petrol(CGE)_CIME4

Samand_Petrol(CI4)+CNG

Samand_Petrol(CI4)+CNG1

Samand_Petrol(CI8)

Samand_Soren_Petrol(CGE)

Samand_Soren_Petrol(CGE)New

Samand_Soren_Petrol_CIME4

Samand_XU7_CBM_E4(CGE)Noflash

Samand_XU7_CBME4_CGE

Samand_XU7_CIME4_(CGE)Noflash

SSAT_Pars_Bifuel(EURO2)

SSAT_Pars_Bifuel(X2CI1P01)

SSAT_Pars_Bifuel(X4CI1P02)

SSAT_Pars_Bifuel(X4CI1P03)

SSAT_Pars_Bifuel(X4CI1P05)

SSAT_Pars_Bifuel(X4CI1P07)

SSAT_Pars_Petrol(EURO2)

SSAT_Pars_Petrol(Euro4)Fix

SSAT_Pars_Petrol(X2GI1P01)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI1P03)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI1P04)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI1S06)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI2P02)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI2P06)

SSAT_Pars_Petrol(X4GI2S06)

SSAT_Pars_Petrol(X4GIIT06)

Tiba(CR3)(A4G3MM62)

Tiba(CR3)(C05STEC1)

Tiba(CR3)(C05STEC3)

Tiba(CR3)

Tiba_Bifuel(CA2STSC3)

Tiba_Bifuel_(CA5)

Tiba_Bifuel_CIM(A13STEC3)

Tiba_Bifuel_CIM(CA2)

Tiba_Bifuel_CIM(CA6)

Tiba_Bifuel_ICU2

Tiba_Petrol(BifuelECU_CA2)

Tiba_Petrol(BifuelECU_CA2New)

Tiba_Petrol(CEE)(082STEC2)

Tiba_Petrol(CGE)

Tiba_Petrol(CGE)Noflash

Tiba_Petrol(S816GPM1)

Tiba_Petrol

Zamiad_Bifuel(A31SZBC1)(CBR)

Zamiad_Bifuel(A31SZBC2)(CA6)

Zamiad_Bifuel(CA2SZBC3)(CA6)

Zamiad_Bifuel(ICA31S10)(CA6)

Zamiad_Bifuel(MAS_NPNI)(CA5)

Zamiad_Bifuel(NoImmo)

Zamiad_Bifuel(Z90PMIB02)(CA5)

Zamiad_Petrol(082SZIC0)

Zamiad_Petrol(CA2SZIC2)

Zamiad_Petrol(NoImmo)(CA5)

Zamiad_Petrol(Z90PMI02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خرید آنلاین